Nunavut Housing Corporation

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ ᐃᓗᓕᖃᐅᑦᓯᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᖏᓂᕐᒧᓪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒃᑯᑦ- ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓᑦ ᓈᒪᔪᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐊᖏᕐᕋᖃᙱᑦᑐᓕᕆ