Nunavut Housing Corporation

Igininaqtut Hanayauni Havagutit

Nainaqhimayuq

Tamna Igininaqtut Hanayauni Havagutit (ERP-nga) piqaqtitiyuq igayutinik inungnut nanminilgit nayuqtatlu iglugiyaqtik havagianginik igininaqtunut hanyaunia pihimayunut hivuganalaqninut nayuqtianut aaniaqtailiniqmun tamnalu/tamnaluniit hivuganaqnia, tapkuatlu piyalgit atuqpiagianganik hivuganaitni nayuqtianut iglugiyanut. Tamna ikayut pihimayuq maniktakhanut tikitlugu anginiqpamik aktilanga tamna $15,000, piplugit Nanminilgit Igluqaqtut Havagutit Manikhauhit Pilaqtut (HPIE-nga) qaphiunit.

Pilaqtut Kivgaqtugauyut

 • Tamna tukhigaqtuq piyalik ikitniqhamik 19-nik ukiulik nunaqaqlunilu Nunavutmi ikitniqhamik malguknik ukiuknik.
 • Una havagut maliktai tapkuat manikhauhit pilaqnit kikliligutai ihuaqhiyauyut tapkunanga Nanminilgit Igluqaqtut Havagutit Manikhauhit Pilaqnit (HPIE-nga) qaphiunit.
 • Tukhigautit piyut atuqtuagut atuqtuagutit iglutarniqmunluniit atugait kitunutliqak Nunalikni Igluligiyit Timingani Nunavutmi tapkunungaluniit NHC-kut, tamnaluniit ahiagut tammaipkaihimayuq tapkununga NHC-kut, pilaittut tapkuninga havagutinik utaqilugu tahapkuat atugait tammaiyauniluniit akiliqtaukpata tamaat. Kihimik, atuqhugit ilia qanugitnit, ihumamiqhuni tamna Nunaliit Avikhimaniani Hivuliqti, una piyaqaqnia atuqtaungilaq.
 • Tamna tukhigaqtuq piyaqaqtai taiguhinut (atuqtuagutmutluniit taiguhia) taphuma piqutigiyauyup. Tatya atuqtut NHC-kut nanminiq igluqaqtut kivgaqtugauyut pihimaittut atuqtuagutinut taiguhianik taphumunga piqutimun, kihimik nayuqtat tamna iglu atuqhugu Nayuqtauyumun Angigut piyaulat taphumunga ERP-nga piqaqtitai tapkuat tamaita ahii pilaqtut piyaqaqnit piyauninut.

Pilaqtut Hanayauni

Pilaqtut hanayauni kiklilgit tahapkuat igininaqtut piyalgit kayuhininut hivuganaittut nayuqninut iglugiyauyuq.

Pilaqtut hanayaunit ilalgit:

 • Tungatai - hanyauyut/himmautauyut huguqhimayut tungatai/tungavit.
 • Akitnait (iluanilu Hilataaniluniit) - hanayauni/himmauhiqni huguqtiqnit tungavit /tungatigiyai.
 • Natiit qilangilu Ð atuqlugit palaivut, qatitiqnikut kiyuit, qilanganut ilaiuqagakhat palaivuqpaluktutluniit anginiqhanut huguqtauninut takukhaunit.
 • Minguaqnit Ð minguat piyalgit tapkunani hanayaunit havaktauhimayunu.
 • Uququtit Ð atuqlugit uququtihat hunat piyaliknut; atuqlugu maqiyagipkutit hilamutlu aniaviulanut hunat; atuqlugit hupiyagipkutit uququtauninut piplugit; atuqlugit palaivut igluqpaup qaqmakhainut puqtuyuni igluqpakni.
 • Ukkuat Ð himauhiqlugit piyaliknut.
 • Igalaat Ð atuqlugu hikuliaq igalakhaulatluniit illaigutiqpaluktut hanayakhanut himmauhiqtakhanutluniit piyaliknut.
 • Hululiqutit Ð hanayauyalgit ihuaqhaqlugit aaniaqtailiniqmun hivuganaitnitluniit hivuganaqtut.
 • Alguyaliqutit - hanayauni/himmauhiqni huguqhimayut tungatai/tungavigiyai.
 • Uunaqutit Ð hanayauni himmauhiqniluniit uqhuqyuanut ilakhat havagutit ilagiyailuniit uunaqutitlu havagutit/ atuqtakhat ilagiyailuniit. Tamaita uunaqutit hanalgutit ilaiyalgit malikhugit tapkuat hanayigiyaita atuquyaitigut.
 • Tuhaqhit: tapkunani tatya atuqtuni uunaqutit havagutit pihimayaunianut, ihumagiyauni ikualayunut hivuganaitnit hunat piyaqaqpiaqtut.
 • Qilaangi Ð hanayauni piyalgit ihuaqhiyangi aaniaqtailiniq hivuganaitnitlu hivuganaqnit.
 • Aniqhagat Aniqhattiagutit Ð atuqni qingait akivittutlu nakuuhivalliqni aniqhakniqmun.