Nunavut Housing Corporation

Uunaqutip Uqhiqvia Himauhiqnia Havagut

Nainaqhimayuq

Tamna Innirvit Urhuqyualiqivium Qataqyuanga Himautikharnik Havaaqhangit (HOTRP) tunihimaaqtun ikayuutikharnik nanminiqaqtunun iglungnik himautiyaanganik innirviingit urhuqyualiqivium qatayuanga himautigiaqaqtauyut aadjikiikumikluuniit taimaitumik, iliugautikharniklu, taima tuniyaulutik akikharnik $7,500 iglumun atauhirmi. Talvani tautungnaqtumik piumayunun piqangitun ikayuutikharnik nunalaani ayuittiagiikhimayunik havaktinin nunalaagiyamingni, talvnai humiliqaaq atuqtauyukhangit aulangitun aulatitiyaangat uminga havaaqharmik, tamna Nunavunmi Igluliqiyiryuakkut akiligiaqaqtait tingmidjutikhangit talvungautitiyaangat kaantulaaliqiyiimik iniqtigianganik havaaqharnik.

Nutqaqvikhanga umingniaqtuq Qitiqauyaqvia 30mi ukiuk tamaat havagiikhimayuq uuktuqtukharnik. Tunivikhangit uuktuutikhangit umiktinani pilimaitungnaqhiyut maniktaqvikharnik. Tamaita uuktuutikhangit naunairutiqaqniaqtun titiraqhimayumik umikvikharnik tikiutinanik Qitiqauyaqvia 30mi ihumagiyauniaqtun talvuuna mikhaatigun.

Pilaqtut Kivgaqtugauyut

  • Tapkuat tukhigaqtut piyalgit ikityniqhamik 19-nikukiuqaqlutik.
  • Una havagut maliktai manikhauhiqnut pilaqnit kiklikhai ihuaqhihimayai tapkunani Nanminiq Igluqarniq Havagutit Manikhauhiat Pilaqtut (HPIE-nga) nappait
  • Uuktuqtun (ngit) piqaqtukhat atirnik (akilikhimaaqtangitlu atirnik)nanminiqaqtunun. Naunaiqhimalugu: Aulahimaaqtun NHC-kut nanminiqaqtunik iglungnik pihimangitunun nunamik nanminiqutikharnik, kihimi pihimahimaaqtun iglungnik talvuuna Pihimahimaaqtunik Angirutitigun pigiaqaqtun tapfuminga HOTRP-mik piqaqtukhat tamainik pigiaqaqtukharnik naunaiyagiiqtinanik.
  • Talvuuna ayungnautikhangit avatiliqinikkut hungiyailiqinikkut, tamaita piumayut (ngit) uuktuqhimaaquyauyut urhuqyuaqnik quviyaugumik qulangnaiyaurutikharnik ilanganiitukhat talvani nanminiqaqtunik iglungnik qulangnaiyaurutikharnik.