Nunavut Housing Corporation

Iglugiyaq Nutanguqtigaunia Havagut

Nainaqhimayuq

Tamna Nunavut Tigutyutikhamik Ikayut Havagut (NDAP-nga) ikayuqtai kivgaqtugauyut pitaqninik nanminiq igluqaqniq atuqhugit atuqtauvaktut kiinauyaliqutinut ikayutinut piyauni piqaqtitiniqmun kiinauyaliqutinut ikayutinik atuqpiaqtitninut kivgaqtugauyut piqaqni qullit pusauyumik taphuma katitlugu iglup akitunianik ikayuqhugit tigutyutikhanut akiliqhiniqmik.

Tapkuat NHC-kut piqaqtitiniat tunityutinik piplugit utiqtittagittuq atugaq akiliqtut taphuminga akitunit hunat, uhityutai hanayikhatlu, anginiqpamut aktilanganik $65,000, piplugit tapkuat iglumiutagit manikhauhi, piqaqtitiniqlu tamna kituliqak aktilanga avatquta $50,000 atuqtauyuq piluaqtumik ikumatyutit atuqluaqtailininut nakuuhivalliqnit. Maniktakhat tuniuqagialik nanminiq igluqaqtunut piplugit allatqilat aktilangit. Anginiqpamik tunityutit aktilangi piyalgit ihuaqhini atuqhugit iglumiutagit manikhauhit pusaunianik amounts taphuma HPIE-nga kiklikhai nunaligiyamingnut.

Tapkunani tukhigaqtuq pitaqhimataqat HRP-kut ikayuguta nutanguqtiginiqmun iglugiyaminik, tukhigaphalat ilagiagutmik $15,000 nakuuhivalliqninut tapkuat ikumatyutit nakuuhivalliqnit iglugiyamingnut.

Kivgaqtugauyut havalgit tapkuninga:

  • Ihuaqhaqni tapkuat piqataunilu kanturagutinut taphumunga tamaitnut kanturaktitiyimun naamagiyanut tapkuat NHC-kut. Kivgaqtugauyut pilaqtitaulat atuqninik tapkuat havat inmingnik pikpata pihimanit piyalgit ayuitnit naunaiqhimayaitigut tapkunanga NHC-kut.
  • Akiliqtuqni tamaita akitunit avatqutai tapkuat angiqtauyut aktilanga ikayugutit.

Pilaqtut Kivgaqtugauyut

Tamna tukhigaqtuq piyalik ikitniqhamik 19-nik ukiulik nunaqaqlunilu Nunavutmi ikitniqhamik malguknik ukiuknik.

  • Una havagut maliktai manikhauhit pilaqnit kikligiyai ihuaqhihimayai tapkunani Nanminiq Igluqarniq Havagutit Manikhauhiat Pilaqtut (HPIE-ngi) nappai (Takulugu NHC-kut VOI Hivuligutit).
  • Tukhigaqtut atuqtuagutilgit akiliqtutitluniit iglutarniqmun atugalgit kitunutliqak Nunalikni Igluligiyit Timingani Nunavutmi tapkunungaluniit NHC-kut, ahiagutluniit pipkaihimayut tammainit tapkununga NHC-kut, pilaittut tapkuninga havagutinik utaqilugu tahapkuat atugait tammainitluniit akiliqtaulgaqtitlugu tamaat. Kihimik, ihumamiqhutik tapkuat Kuapurisan Ataniuyut Katimayigalaat, una oiyaqaqnia atungilqtuq, pituaqat tamna kivgaqtugauyuq angiqat titiqatigut Utiqtitakhanik Akiliqtuiniqmik Atugaqnik Atugakhaliat.
  • Tamna tukhigaqtuq piyaqaqta taiguhia (atuqtuaqtumutluniit taiyaunia) taphumunga piqutimun. Atuqtut NHC-kut nanminilgit igluqaqtut kivgaqtugauyut pitaqhimaitai atuqtuagutmun taiyaunia taphumunga piqutimun, kihimik nayuqnia tamna iglu atuqhugu Nayuqtaunianut Angigut pilaqtut taphuminga HRP-nga pihimakpata tamaita ahii pilagutit piyaqaqni naamakhikpata.

Aktitqit Aktilangi Maniktakhat

Maniktakhat tuniuqagialgit nanminiliknut igluqaqtut piplugit allatqikni aktilangi. Anginiqpaq tunityut aktilaq ihuaqhiyalik piplugu iglumiutagit manikhauhiat pusaunianut tamna HPIE-nga kikligiya nunaligiyaminut, tahapkuatut:

Manikhauhiq % taphumanga nualiuyumin HPIE-nga Kikligiya Anginiqpaq Tunityut Aktilanga
0% tikitlugu 80% 100% hanayaunianut akitunia tikitlugu anginiqpaq tamna $ 65,000
>80% tikitlugu 85% 80% hanayaunianut akitunia tikitlugu anginiqpaq tamna $ 52,000
>85% tikitlugu 90% 60% hanayaunianut akitunia tikitlugu anginiqpaq tamna $ 39,000
>90% tikitlugu 95% 40% hanayaunianut akitunia tikitlugu anginiqpaq tamna $ 26,000
>90% tikitlugu 100% 20% hanayaunianut akitunia tikitlugu anginiqpaq tamna $ 13,000
>90% tikitlugu 100%