Nunavut Housing Corporation

Nunavut Tigutyutikhaqnut Ikayugutit Havagutit

Nainaqhimayuq

Tamna Nunavut Tigutyutikhamik Ikayut Havagut (NDAP-nga) ikayuqtai kivgaqtugauyut pitaqninik nanminiq igluqaqniq atuqhugit atuqtauvaktut kiinauyaliqutinut ikayutinut piyauni piqaqtitiniqmun kiinauyaliqutinut ikayutinik atuqpiaqtitninut kivgaqtugauyut piqaqni qullit pusauyumik taphuma katitlugu iglup akitunianik ikayuqhugit tigutyutikhanut akiliqhiniqmik.

Inmigugut kiinauyaliqut (atuqtuagut iglutagut aktilanga) tunityut kivgaqtugauyumin, piqatauyagangat taphumunga NDAP-nga, atuqpiaqtitniaqtai kivgaqtugauyut pitaqni mikiniqhamik tigutyutikhanik akiliqtut piyaqaqnia atuqtauvaktunut atuqtuagut iglutagut atuqtinut.

NDAP-ngapipkaiyuq utiqtitaqangittuq 2-ngani atuqtuagut iglutagut tapkunani 10 ukiunut pivikha. Utiqtittaqangittuittuq taphumani hivullit 5 ukiuni.

Tapkuat NHC-kutpiqaqtitiniat atauhiqlugu piplugu tunityut piyauhimayuq utiqtittaqangittuq atugaq akikhigiaqnianut tamna akitunia niuvguta tatya iglugiyauyumi hanayaunialuniit nutaq iglukhaq. Piyaqangittut taphumunga atauhikaphukhugu piplugu piyaulat kihimik angiqtaunitigut tapkuat Kuaputrisan Ataniuyunut Katimayigalaat.

Aktitqit Aktilangi Maniktakhat

Tapkuat NDAP-nga tunityutit pihmayuttahumanga 7.5 pusauyumik tapkuat katitlugit akitunit, anginiqpamun taphumunga $30,000. Tamna kivgaqtugauyup ilagiya tamna tigutyutikhaq akiligut piyalik mikiniqhamik 2.5 pusaunia tapkuat katitlugit akitunit.

Tahapkuat titiqat piqaqtitauyut takukhaupkaqni naunaipkutat tapkuatNHC-kut puqtunit ikayugutit kivgaqtugauyutl inmigut kiinauyaliqutit tunityutai, piplugit tapkuat katitlugit akitunit allatqit talvanga $50,000 tikitlugu $400,000. Tamna atuqpiartuq tunityut naunaiqtauyuq kititauninut pusaunit aktuqpiaqtut akitunia.

Niuviqnia Akigiya Kivgaqtugauyuq 2.5% NHC-kut 7.5% Katitlugu 10.0%
$50,000 $1,250 $3,750 $5,000
$75,000 $1,875 $5,625 $7,500
$100,000 $2,500 $7,500 10,000
$125,000 $3,125 $9,375 $12,500
$150,000 $3,750 $11,250 $15,000
$175,000 $4,375 $13,125 $17,500
$200,000 $5,000 $15,000 $20,000
$225,000 $5,625 $16,875 $22,500
$250,000 $6,250 $18,750 $25,000
$275,000 $6,875 $20,625 $27,500
$300,000 $7,500 $22,500 $30,000
$325,000 $8,125 $24,375 $32,500
$350,000 $8,750 $26,250 $35,000
$375,000 $9,375 $28,125 $37,500
$400,000 $10,000 $30,000 $40,000

Pilaqtut Kivgaqtugauyut

  • Tapkuat tukhigaqtut piyalgit ikityniqhamik 19-nikukiuqaqlutik.
  • Una havagut maliktai manikhauhiqnut pilaqnit kiklikhai ihuaqhihimayai tapkunani Nanminiq Igluqarniq Havagutit Manikhauhiat Pilaqtut (HPIE-nga) nappait
  • Tapkuat tukhigaqtut piyaqangittut tatya nanminiq iglugiyamik piqutainik, nanminiqaqhuniluniit iglugiyaqmik piqutimik nunaliuyumi taphumani tukhigautiqaqtumi taphumunga NDAP-kut atuqtitlugu tapkuat kingulliit tallimat (5) ukiut. Kihimik, ilainaitnut piplugit atuqtut.
  • Naliakluniit tamna tukhigaqtuq tukhigaqatigiyaluniit pitaqhimayukhaungittuk hivuani ikayugutmiktapkunanga NHC-kutniuvigiakha hanayakngaluniit iglukhaq tapkunani kingulliqni 10 ukiunut. Atuinangittuni piplugit, tapkuatlu angigutai tapkuat Kuapurisan Ataniuyut Katimayigalaat, una piyaqaqnia hugiyaungilaqtuq. (unniqtuttiaqninut, takulugit tapkuat NDAP-kuthivuligutai)
  • Tukhigaqtut pihimayut atuqtuagutmik tiguhityutmikluniit iglukhamun atugait tapkununga kitutliqak Nunalikni Igluligiyit Timigiyat Nunavutmitapkuatluniit NHC-kut, tapkuatluniit ahiagut pipkaiyut tammainiqmik tapkununga NHC-kut, pilaittut tapkununga havagutinut utaqiugu tahapkuat atugait tammainitluniit tamaat akiliqaqtitlugu. Kihimiktauq, ihumamiqhutik tapkuat Kuapurisan Ataniuyut Katimayigalaat una piyaqaqnia hugiyaungilaqmiyuq, pikpat tamna kivgaqtugauyuq angiqhimakpat titiqatigut Akiliqtuiniaqluni Atugaqnik Atugakhaliatigut
  • Tamna tukhigaqtuq angiqhimayalik atuqtuagutmik iglukhamun tapkunangaKanatami Atuqtuaqvik Iglukhamut Igluligiyitlu Kuapurisan (CMHC-kut) angiqtauhimayuq atuqvik. Tapkuat Kuapurisan Ataniuyut Katimayigalaatpilat, ihumamiqlutik, angiqtauhimayut ahiagugutit kiinauyaliqutit ihuaqhaqnit talvani tuniniani naamaktut titiqattaphumanga tukhigaqtumit.
  • Tapkuat tukhigaqtut pilaqgialgit akiliqtuilarniqmik inmingnik aulattilutiklu iglugiyamik. Ilagiplugit tapkuat kiinauyaqaqvikmit naunaiyaqni naunaiqninut atugaqalagiakha, tapkuat NHC-kuthavakniaqtai inmingnik akiliqtuilagianga naunaiyainiq ilagiplugu taphuma angigutanut pityuhiq.