Nunavut Housing Corporation

Inutqutyat Iglugiyai Hanayauni Havagutit

Nainaqhimayuq

Tapkuat Inutqutyat Nunaliuyut Iglugiyai Hanayauni Havagutit (SCHRP-ngi) piqaqtitiyut ikayutinik inutqutyanut nunaliuyut (60+) humiliqak Nunavutmi piyalgit hanayauni tamnalu/tamnaluniit atuqliqtitni iglugiyai piplugit atuqpiaqtitni kayuhinit hivuganaitnit nayuqninut, tamnalu/tamnaluniit ikayuqni ayuqnaqtunut apquhaqtainut upluq tamaat inuuhinut huliniit.

Tamna ikayut pihimayuq piplugu maniktakhainik, anginiqpamut aktilanga tamna $15,000, ilaqaqhuni uhiuninut akitunit.

Pilaqtut Kivgaqtugauyut

  • Ilanga tapkuat tukhigaqtut piyalik ikitniqhamik inuit pingahut avatainik ukiuqaqnia nunaqaqlunilu Nunavutmi ikitniqhamik malguknik ukiuknik.
  • Una havagut maliktai manikhauhit pilaqnit kikligiyai ihuaqhihimayai tapkuat Nanminiq Igluqaqtut Havagutit Manikhauhit Pilaqnit (HPIE-ngi) nappait.

Tukhigaqtut atuqtuagutilgit akiliqtutitluniit iglutarniqmun atugalgit kitunutliqak Nunalikni Igluligiyit Timingani Nunavutmi tapkunungaluniit NHC-kut, ahiagutluniit pipkaihimayut tammainit tapkununga NHC-kut, pilaittut tapkuninga havagutinik utaqilugu tahapkuat atugait tammainitluniit akiliqtaulgaqtitlugu tamaat. Ihumamiqhuni tamna Nunaliit Avikhimaniani Hivuliqti, una piyaqaqnia atungilqtuq, pituaqat tamna kivgaqtugauyuq angiqat titiqatigut Utiqtitakhanik Akiliqtuiniqmik Atugaqnik Atugakhaliat.