Nunavut Housing Corporation

Senior and Persons with Disabilities Preventative Maintenance Program

Nainaqhimayuq

Tapkuat Inutqutyat (60+) Inuitlu Pimmaqlutilgit Ihuiqtitnagit Hanatyutikhat Havagutit (SPDPMP-ngi) ikayuqtai pilaqnilgit nanminilgit igluqaqtut piplugit atuqtauni ihuiqniahaqtitlugit hanyaunit mikiyutlu hanayakhat.

NHC-kut piqaqtitiniat tunityutinik piplugit maniktakhat akiliqtutit hunanut, uhiuni havaktikhatlu, anginiqpamun aktilanga $3,000 ukiumun.

Tapkuat NHC-kut ihuaqhaqtai qanugilittailininut hanayaunit mikiyutlu hanani kivgaqtuqhugit pilaqtut nanminilgit igluqaqtut pinahuaqhugit:

 • Atuqpiagahuaqhugit kivgaqtuqtup kayuini hivuganaitnit nayuqnianut
 • Uiguni tapkuat givgaqtulaqnit igluqpaknut havagutai
 • Mikhigiaqni qaphiunit igininaqtunut hanayauni piyalgit piplugit piitpallaqni qanugilittailininut hanayaunit
 • Ikayuqni inutqutyat inuitlu pimmaqlutilgit aniguittaqni hunat kayuhitquplugit nanminiq igluqaqnit

Pilaqtut Kivgaqtugauyut

 • Ilangat tapkuat nanminilgit igluqaqtut piyalik 60-nik ukiuqarniq avataanutluniit, pitaqpakluniluniit Pimmaqluktunut Ihuaqutinik.
 • Una havagut maliktai manikhauhit pilaqnit kikligiyai ihuaqhihimayai tapkuat Nanminiq Igluqaqtut Havagutit Manikhauhit Pilaqnit (HPIE-ngi) nappait.
 • Tukhigaqtut atuqtuagutilgit akiliqtutitluniit iglutarniqmun atugalgit kitunutliqak Nunalikni Igluligiyit Timingani Nunavutmi tapkunungaluniit NHC-kut, ahiagutluniit pipkaihimayut tammainit tapkununga NHC-kut, pilaittut tapkuninga havagutinik utaqilugu tahapkuat atugait tammainitluniit akiliqtaulgaqtitlugu tamaat. Ihumamiqhuni tamna Nunaliit Avikhimaniani Hivuliqti, una piyaqaqnia atungilqtuq, pituaqat tamna kivgaqtugauyuq angiqat titiqatigut Utiqtitakhanik Akiliqtuiniqmik Atugaqnik Atugakhaliat.

Pilaqtut Hanayauni

Ukiumun qanugilittailininut hanayaunit

 • Kivgaqtutit anugituqtut uunaqutit
 • Kivgaqtutit uqhuqyuaqtuqtunut uunaqtumun imaqmun uunaqutit
 • Halumaqtiqni imaqqaqviit qattaqyat, tamnalu kivgaqtutit/ihuaqhigiaqni imaqmun pakpautit
 • Qauyihaqni kivgaqtutitlu uunaqutinit utiqtautai qilagiyai (HRV-nga) hanalgutit
 • Qauyihaqni uuktugaqnilu qaptigityutit, puyuqmun ququagutit tapkuatlu CO ququagutit
 • Alguyaqtutit qauyihaqni tamaat tallimani ukiuni

Mikiyut Hanayauni

 • Hanayauni igalaat ukkuatlu hanalgutai
 • Hanayauni ahiguqhimayut igalaat hikuliangit
 • Hanayauni quhiluktut kuvigautai/uaqvit uvinikmun uaqtigutit
 • Hanayauni qulliit qulliqaqvit kaputviitlu
 • Iliuqaqni ikumatyutituqpalagipkutit qullikhautit
 • Maqiyagipkutit
 • Himmauhiqni hilamun hupiyagipkutit ukkuatlu ataaniittut
 • Hanayauni atupyaktut ingilgutit, naunaipkutagiplugu ingniqvit ikullavit, tiguqpit, ikittautailu
 • Oauyihaqni tamnalu tamnaluniit hanayauni hanalgutit atuqtauyut inungnit pimmaqlutiliknit, naunaipkutagiplugu mayugaqvit, tigumiviit, ukkuat tiguqpi, hanalgutit takpiittunut hiutyaqluktunutluniit