Nunavut Housing Corporation

Havaktit Iglugiyai

Atuqhugit tapkuat Havaktit Iglugiyai Havagutit, tapkuat NHC-kut piqaqtitai akikhigiaqhimayut atuqtuagat iglukhat kiklikhaliqhimaittunut havaktit ikayuqhugit havaktikhaqtaqnit pihimainnaqnilu havaktinut ihuaqhinahuaqhugitlu tapkuat piqaqnit havagutit kivgaqtutitlu tahapkununga Nunavummiut.

Hunauvat GN-kut havaktit iglugiyai?

Tapkuat NHC-kut piqaqtitiyut piqutinik aulatyutainik kivgaqtutit tapkununga Kavamatkut Nunavut (GN-kut) tapkuat aulatyutainut tahapkuat GN-kut Havaktit Iglugiyai Havagiyaunit. Taimaittumik, tapkuat NHC-kut ihuaqhagai tapkuat atuttiaqni iglugiyai GN-kut havaktit atuqpaliaplugit tapkuat GN-kut Havaktit Iglugiyai Maligait Kivgaqtuityutitlu tapkununga nanminiliknut, havaktit iglugiyai havaktit atuqtuaqtutlu.

Pilaqnit tahapkuat havaktit iglugiyai atugakhaliugaungittut havakniqmun pipkagauyutlu havaktit ihuaqutainut, qanugililaqtitlugit pitquyauninut atuqtakhat piyauyumanitlu.

Qanuq GN-kut havaktit iglugiyai atuqat?

GN-kut Havaktit Iglugiyai aulatauyut qaphinit puqtutqiknit ilaupkaqhugitlu tahapkuatr atuqpiaqtut piqatauni:

  • Tapkuat Igluligiyit Tuniuqainit Katimayigalaat
  • Tapkuat Piqutinut Aulattiyit Havaqatigit

Tapkuat Igluligiyit Tuniuqainit Katimayigalaat

Una katimayigalaaq havalik tuniuqaqninik Havaktit Iglugiyai iglut malikhugit tapkuat GN-kutHavaktit Iglugiyai Maligait. Katiqattaqtut havaguhiqni piplugit tapkuat tuniuqaqninut inuittut iglukhat malikhugit tapkuat hivulliutyaqnit titiqat, ilaqaqhutiklu tapkuninga kivgaqtuiyut tapkunanga NHC-kutallatqitlu ahii kavamatkutningaqtut timiuyut.

Tapkuat Piqutinut Aulattiyit Havaqatigit

Ukuat havaqatigit pihimayut tapkuninga Piqutinut Aulattiyit Havakti tamnalu Iglugiyauyunut Titigaqti atuni nunaliit avikhimanini. Tapkuat havalgit kivgaqtuiniqmik tapkununga NHC-kut tapkuatlu nunaliuyuni Havaktit Iglugiyainut Havakti, munagiplugit inuiqhimayut iglugiyatlu qanugitnit, ikayuqhiutiniqlu tapkununga tuniuqaiyut katimayigalaat nalaumayunik inuittunik kititaunit.

Tamna Havaktit Iglugiyai Havakti tamnauyuq NHC-kut havaktit iglugiyai nunaliuyuni katutyiqatauyuq havakhuni nunaliuyumi piqutit aulattiyi kivgaqtuqhugit tapkuat NHC-kut, tamnaluttauq havagiplugu tapkuat piqutit ihuaqhihimani tahapkuat GN-kut Havaktit Iglugiyai iglut, Òitiqtiqtut anitiqtutluÓ, tuhaqhitaiplunilu atuqtuaqtut ahiguqtainut.

Tamaita havaktit iglugiyai atuqtuagutit akiliqtuiyalgit atuqtuagutinik, qanugitkaluaqat manikhauhit. Tatqiqhiutmun atuqtuagut aktilangi kititauyut atuqhugit kititiniqmun atuqpaknit piplugit aktilangi anigiya atuqtuagaq iglugiyaqmi amihuiqtaqhugu atqupaknia atuqtugut aktilanga.

Ihuaqhigiagutit atuqtuagaqmun kititauyut ilagiaqninut uquagiyaq akitunit tapkuat ilalgit: ingilgutit, uunaqut, imaq, anait, iqakutlu. Ikumatyutit hivayautitlu kivgaqtutit atuqpakniqhat tapkuat nanminiq havagiyai atuqtuaqtup, atuqtuaqtutlu havalgit akiliqtuqni nanminiq kivgaqtutit piqaqtitiyit tamaitnut ikumatyutit akitunit akiliqtugaungittut tapkuat atuqtuagutit/atuqtuaqniqmun angigutinit.

Havaktit Iglugiyai atuqtuagutit katitigauyut atquhugit manikhauhit ahivaiviuni kavamatkut havaktinit malgukni havaguhiqni tamaat piplugu, kihimik kititauyuq pitaqnikhainut tatqiqhiutmun aktilangakihimik. Hapuhimanahuaqhugit iglugiyauyut akituvalangitnit havaktigiyamingnut, tapkuat GN-kutatuqpiaqtitmiyaittauq tapkuat havaktit akiliqhingitnit avatqungitlugu 30% manikhauhinut mikhaanut atuqtuagaqmun atquhugit tapkuat Atuqtuagutit Ikayutit Havagutit.