Nunavut Housing Corporation

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᑕᓂᑦ?

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᕙᓂ: NHCcareers@gov.nu.ca

(ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᐅᑉ ᓈᐃᓴᐅᑎᖓᓂ ᐃᖃᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ)

ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᖏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓂᓪᓗ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-36-NHC-11933
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $113,313.00 $128,596.00−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᓪᓗᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒃ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓅᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᑯᓂ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓂᒃ ᑲᒪᔨ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐊᕐᕕᐊᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-24-NHC-06006
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $93,148.00-ᒥᑦ $105,724.00-ᒧᑦ ᐅᑭᐅᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $22,178 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ

ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᑕᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔨ, ᑎᒥᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑉ ᐊᑐᐊᒐᖓ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2022-03-NHC-13670
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $100,780−ᒥ $114,378−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᑐᐊᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ ᐊᒡᓚᑦᑎᔨ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᑭᙵᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2024-13-NHC-04577
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $69,745.00−ᒥᑦ $79,165.00−ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $24,192.00−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᒫᔾᔨ 1, 2024 - 23:59 ᑲᓇᓐᓇᕐᒥ ᓯᕿᙳᔭᖓᒍᑦ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᖕᒪᑦ ᐊᓯᐊᓅᖓᑎᑕᐅᖏᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᓄᓇᖃᒃᑐᓄᑦ ᑭᙵᕐᓂ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᖏᕈᑎᓕᕆᔨ ᓂᐅᕕᖅᑐᓕᕆᔨᓗ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2024-11-NHC-13541
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ (ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖃᕋᓱᖏᑉᐸᑦ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ.)
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $96,857.00−ᒥᑦ $109,925.00−ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᕖᕝᕗᐊᕆ 23, 2024 - 23:59 ᑲᓇᓐᓇᕐᒥ ᓯᕿᙳᔭᖓᒍᑦ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᑐᐊᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᔨ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-49-NHC-15585
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: Term * 5-year term
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $100, 780 to $114, 378 per year, 37.5 hours/week
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑕᑐᐊᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑐᒡᓕᐊ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐊᕐᕕᐊᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-25-NHC-13317
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $138,044.00−ᒥ $197,206.00−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $22,178 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕇᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ, ᒫᔾᔨ 1, 2024 - 23:59 ᑲᓇᓐᓇᕐᒥ ᓯᕿᙳᔭᖓᒍᑦ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐊᕐᕕᐊᕐᒥᐅᓄᑐᐊᖅ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓄᑐᐊᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᐃᑦ


ᐱᓇᓱᐊᕆᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ − ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᖅ!

ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᒍᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑖᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕈᒪᒍᕕᑦ (37.5 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒪᑦ, ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ-ᑕᓪᓕᒥᕐᒧ, ᓯᑕᒪᓄᑦ-ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ) ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ (ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᒃᑯᑦ, ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓃᑦ). ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᑦ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.