Nunavut Housing Corporation

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᑕᓂᑦ?

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᕙᓂ: NHCcareers@gov.nu.ca

(ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᐅᑉ ᓈᐃᓴᐅᑎᖓᓂ ᐃᖃᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ)

ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᕙᓪᓕᐋᑎᑦᑎᔨ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ – ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᑭᙵᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-23-NHC-13640
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $101,265.00−ᒥ $114,917.00−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $24,192.00
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᓪᓗᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒃ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐱᓇᓱᒐᒃᓴᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐋᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᑦᓂᓕᒪᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓅᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᖁᑎᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐊᕐᕕᐊᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-32-NHC-2974
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $97,372−ᒥ $110,510−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $22,178
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᓪᓗᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒃ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒐᓯ 18, 2023 - 11:59pm

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓅᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᔪᖏᓚᖅ ᐱᓕᕆᐋᕆᑦᑎᐋᖅᓯᒪᔭᕆᐋᓕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ – ᐃᖃᓇᐃᔭᓂ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-04-NHC-12-13522
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: Term
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $105,342-ᒥᑦ $119,511−ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐱᓇᓱᒐᒃᓴᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐋᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᑦᓂᓕᒪᖓᓂ

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓅᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᐃᑦ


ᐱᓇᓱᐊᕆᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ − ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᖅ!

ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᒍᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑖᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕈᒪᒍᕕᑦ (37.5 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒪᑦ, ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ-ᑕᓪᓕᒥᕐᒧ, ᓯᑕᒪᓄᑦ-ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ) ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ (ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᒃᑯᑦ, ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓃᑦ). ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᑦ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.