Nunavut Housing Corporation

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ

ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᖃᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᑕᓂᑦ?

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᕙᓂ: NHCcareers@gov.nu.ca

(ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᐅᑉ ᓈᐃᓴᐅᑎᖓᓂ ᐃᖃᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᔪᕐᓇᖏᑉᐸᑦ)

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓵᒃ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᑭᙵᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-09-NHC-4524
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 113,764−ᒥᑦ $129,128−ᒧ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ (37.5 ᐃᑲᕐᕋᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ)
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $24,192 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᓪᓗᒃᓴᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒃ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᒪᒃᐲᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ

This employment opportunity is open to all applicants.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᑭᙵᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2023-06-NHC-04518
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $117,829.00 to $168,328.00 per year, 37.5 hours/week
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $24,192.00−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: Senior Management- Excluded
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᒪᒃᐲᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓂ

This employment opportunity is open to all applicants.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᔪᙱᓛᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᔨ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2022-11-NHC-11874
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $97,372−ᒥ $110,510−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ (37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ)
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᑎᓕᖕᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᒡᓗᖃᒃᑎᑕᐅᓂᖅ ᐊᑐᐃᓇᐅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᖅ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 7, 2023 11:59 ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ ᑲᓇᖕᓇᒥ

This employment opportunity is open to all applicants.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᔪᖏᓛᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ, ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᒡᓗᖃᒃᑎᑕᐅᔾᔪᑎᓕᒃ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2022-09-NHC-10603
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $93,582−ᒥ $106,208−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᑎᓕᖕᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᒡᓗᖃᒃᑎᑕᐅᓂᖅ ᐊᑐᐃᓇᐅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᖅ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 7, 2023 11:59 ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ ᑲᓇᖕᓇᒥ

This employment opportunity is open to all applicants.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

 • ᓄᓇᓕᒃ: ᐃᖃᓗᐃᑦ
 • ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 2022-07-NHC-12331
 • ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ
 • ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: $105,342−ᒥ $119,511−ᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖓ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: $16,008 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
 • ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᓂᖓ: ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ
 • ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ: ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᑎᓕᖕᒥᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᒡᓗᖃᒃᑎᑕᐅᓂᖅ ᐊᑐᐃᓇᐅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᖅ
 • ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: ᐊᐃᕐᕆᓕ 7, 2023 11:59 ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ ᑲᓇᖕᓇᒥ

This employment opportunity is open to all applicants.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᐃᑦ


ᐱᓇᓱᐊᕆᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ − ᐱᔭᕆᐊᑭᑦᑐᖅ!

ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᒍᒃ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑖᓂᑦ, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕈᒪᒍᕕᑦ (37.5 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒪᑦ, ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ-ᑕᓪᓕᒥᕐᒧ, ᓯᑕᒪᓄᑦ-ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ) ᐃᓇᖏᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ (ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᒃᑯᑦ, ᑐᙵᕕᒋᓗᒍ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓐᓇᕐᓃᑦ). ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᑦ ᐱᔪᒪᓂᕆᔭᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᓐᓂᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.